Bærekraftig virksomhet

Bærekraftig virksomhet

Verden er i konstant endring og vi i Bilia må tilpasse oss. Vår sirkulære forretningsmodell er bærebjelken for vårt bærekraftsarbeid. Den gir forutsetninger for å tilpasse forretninger og virksomhet til fremtidens krav og kundenes etterspørsel, behov og endrede atferd.

Som selskap har vi et ansvar for å redusere vår egen påvirkning på klimaet og klodens ressurser og hjelpe våre kunder med å redusere sine. Med det som utgangspunkt ønsker Bilia å bli bransjens beste servicebedrift ved å vise omtanke for kunder, kolleger og verden vi lever i. Vi ønsker å skape bærekraftige løsninger for det mobile menneskets behov for transport gjennom en kultur preget av stolthet og omtanke.

Bilia jobber etter FNs verdensmål i Agenda 2030 og jobber med et integrert styringssystem, sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001, som innebærer at vi jobber systematisk med kvalitets- og miljøspørsmål. Bilia skal være en bedrift for alle, derfor er bedriftens etiske retningslinjer og policy for likebehandling viktig.

Sirkulær forretningsmodell – en bærekraftig måte å drive forretning på

Bilia er en komplett leverandør som tilbyr tjenester og produkter for bilholdet gjennom hele bilens levetid. Den sirkulære forretningsmodellen tilbyr kunden hjelp til alt fra kjøp av ny eller brukt bil, forsikring, tilbehør, service, skaderepararsjon og leiebil til demontering og gjenvinning. Fokuset er på kunden og kundens behov og etterspørsel. 

Vi jobber for konstant utvikling, for å bli litt bedre hver dag, uavhengig av rolle og oppgaver. Ved å jobbe målrettet med støtte i visjon, verdier og kundeløfte skapes en positiv spiral. Grunnlaget for arbeidet er målstyring, oppfølging og kvalitetsprosesser. Bilia ønsker å skape en opplevelse som overgår kundens og ansattes forventninger. Det er grunnlaget for vår bærekraftige måte å drive forretning på.

Miljø- og kvalitetssertifiseringer

 • Vår egen virksomhet
  Bilia Norge AS sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.
 • Hos samarbeidspartnere
  Vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere som forventes å oppfylle kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Når vi inngår avtaler med leverandører, stiller vi også krav mot de ti prinsippene i FNs Global Compact.

Samfunnsansvar og ansatte

 • Nulltoleranse for diskriminering og trakassering
  For Bilia er det viktig med et inkluderende arbeidsmiljø. Alle ansatte, uansett bakgrunn, skal inkluderes i virksomheten, føle seg involvert og jobbe på samme premisser. Det er avgjørende at Bilia står på et stabilt verdigrunnlag som er forstått av alle ansatte og at det er et godt arbeidsmiljø med klare og transparente strukturer for å håndtere eventuelle utfordringer eller konflikter.

  Psykososialt arbeidsmiljø måles i den årlige medarbeiderundersøkelsen og ligger godt over referanseindeksen.
 • Likestilling beriker
  Bilia tilstreber å være en likestilt organisasjon, hvor både menn og kvinner er representert i alle faggrupper. Vi er overbevist om at en jevnere kjønnsfordeling gir positive effekter på både arbeidsmiljø og lønnsomhet, men det er underskudd på kvinner i bransjen. Bilia har derfor en rekke initiativ for å øke kvinneandelen, som for eksempel styrket rekrutteringspolitikk og jevnlig oppfølging. Bilias rekrutteringspolicy er at kvinner med rett kompetanse alltid skal innkalles til intervju, minst én kvinne skal alltid inngå som sluttkandidat i prosessen og ved likeverdig kompetanse skal den kvinnelige kandidaten ansettes.
 • Kompetanseutvikling for alle
  Alle ansatte skal ha mulighet til å utvikle seg. Gjennom jevnlige medarbeidersamtaler med nærmeste leder har hver enkelt medarbeider mulighet til å diskutere sin rolle i bedriften og ta opp ønsker om endring, tanker og ideer om hvordan man kan ta større ansvar eller jobbe med andre typer oppgaver. Bilia gjennomfører løpende skreddersydd opplæring rettet mot målgrupper med ulike opplæringsbehov og posisjoner.
 • Samarbeid med skoler
  En utfordring Bilia står overfor er å sikre fremtidig kompetanse. Derfor gjennomfører Bilia samarbeidsprosjekter med norske videregående skoler og tilbyr elever praksis- og lærlingplasser. Bilias visjon er å tilby bransjens beste læringsprogram, og i 2021 har studentprogrammene tatt inn 400 studenter i Norge og Sverige.
Ansatte på verkstedetAnsatte på verkstedet

Balanse i livet

For å lykkes i arbeidslivet, må hele livet fungere. Bilia ønsker et langsiktig og bærekraftig forhold til våre ansatte. Derfor streber vi etter å være lydhøre, og sammen med den enkelte medarbeider finne løsninger som kommer både den ansatte og bedriften til gode.

Menneskerettigheter og anti-korrupsjon

Bilia jobber for bærekraftig virksomhet og bærekraftige ansatte og støtter derfor internasjonalt anerkjente menneskerettigheter samt standarder og initiativ for god forretningsetikk.

 • Konkurranse på like vilkår
  Bilia har god kjennskap til reglene som finnes om konkurranse på like vilkår og driver virksomhet på en måte som er forenlig med konkurranselovgivningen i alle land hvor vi opererer. Bilia har utviklet og implementert en konkurransepolicy som alle ansatte skal følge. Opplæring på ledernivå gjennomføres fortløpende for å sikre etterlevelse av konkurransereglene.
 • Krav på leverandørnivå
  Bilia har en konserndekkende innkjøpspolicy for sentrale og lokale avtaler. For å synliggjøre Bilias krav til bærekraft, miljø og sosiale forhold, er det rutine for inngåelse av lokale avtaler. Leverandørnivået er pålagt å overholde menneskerettigheter, anti-korrupsjon og FNs Global Compact.
 • Nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser
  Innen Bilia er det nulltoleranse for korrupsjon og bestikkelser. Gjennom etiske retningslinjer tar vi tydelig avstand fra korrupsjon og bestikkelser og jobber for bærekraftig virksomhet. Bilia har implementert rutiner for å motvirke og forhindre korrupsjon og bestikkelser gjennom, etiske retningslinjer, internrevisjoner og varslersystemer. Det er ikke oppdaget noen tilfeller av korrupsjon og bestikkelser i virksomheten.
 • Varslersystem
  Alle Bilia-ansatte kan anonymt rapportere brudd på våre etiske retningslinjer eller andre forhold i et eksternt digitalt varslersystem. Meldinger i systemet har i løpet av året vært håndtert i henhold til policyen og vurderes å ligge på et lavt nivå for sammenlignbare virksomheter.