Åpenhetsloven

Bilia og åpenhetsloven: Bærekraftig forretningspraksis

Vår visjon er å være «Bransjens beste servicebedrift». Vi arbeider kontinuerlig for å realisere dette gjennom å ta hensyn til våre kunder, våre ansatte og verden rundt oss. Åpenhetsloven understøtter respekten for grunnleggende menneskerettigheter og verdige arbeidsforhold. Her kan du lese om hvordan vi imøtekommer denne loven med åpenhet og engasjement.

Har du spørsmål til oss?
Send inn spørsmål
 • Hva er åpenhetsloven?

  Åpenhetsloven har som mål å styrke bedrifters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sikre verdige arbeidsforhold i produksjon av varer og tjenestelevering. Den sørger også for at allmennheten får tilgang til informasjon om hvordan bedrifter håndterer potensielle negative effekter på disse områdene.

  Loven gjelder for store bedrifter som er basert i Norge, og som leverer varer og tjenester både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg omfatter den større utenlandske bedrifter som opererer og er skattepliktige i Norge i henhold til norsk lov. Disse bedriftene er pålagt å være åpne om hvordan de oppfyller sine forpliktelser i henhold til loven.

 • Hvordan omfattes Bilia av åpenhetsloven?

  Bilias grunnverdier har alltid vært i tråd med de områdene åpenhetsloven fremmer. Dette lovverket stiller høye krav til hvordan virksomheter, som oss, skal foreta aktsomhetsvurderinger med offentlig tilgjengelige redegjørelser. Som en ansvarlig og samfunnsbevisst bedrift, er vi dedikert til å være åpne og transparente i alt vi gjør.

  For oss betyr bærekraft å drive en ansvarlig virksomhet som kontinuerlig utvikler langsiktige og bærekraftige løsninger. Hele vår virksomhet er formet av et systematisk og aktivt arbeid, hvor vi alltid setter fokus på våre ansatte, kunder og omverden. Vi mener at det å jobbe i tråd med åpenhetsloven både styrker vår virksomhet og bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

God dialogGod dialog

Vi tror på god dialog med leverandørene

Bilia benytter i underkant av 3 000 leverandører i vår virksomhet. De største og viktigste er importørene og produsentene av bilmerkene vi er autorisert forhandler av, men i alle faser av vår virksomhet er vi avhengige av ulike leverandører og samarbeidspartnere.

Det er essensielt at Bilias leverandører lever opp til de samme standardene som vi stiller til vår egen virksomhet. Det er viktig for oss å sikre at både vår egen virksomhet og våre leverandører driver sin virksomhet uten at det går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Verktøy i møte med leverandørene våre

 • Innkjøpspolicy

  Bilia har en konserndekkende innkjøpspolicy for sentrale og lokale avtaler, hvor vi synliggjør Bilias krav til bærekraft, miljø og sosiale forhold. Leverandørene er pålagt å overholde menneskerettigheter, anti-korrupsjon og FNs Global Compact.

 • ISO-sertifisering

  Bilia Norge AS er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og vi stiller høye krav til våre samarbeidspartnere som også forventes å oppfylle kravene i ISO 9001 og ISO 14001.

 • Etiske retningslinjer

  Vi har utviklet etiske retningslinjer som alle leverandører er pålagt å følge. Retningslinjene er grunnlagt på FNs Global Compacts ti prinsipper, samt tilhørende konvensjoner, erklæringer og veiledninger.

Hvordan jobber vi med åpenhetsloven?

For å imøtekomme åpenhetsloven og kravet om aktsomhetsvurderinger har vi satt opp en prosess som vi gjennomfører sammen med våre leverandører. Den er basert på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.
 • Trinn 1

  Vi har et bærekraftsteam med ansvarlige personer som, ved hjelp av Ignite Procurement, utarbeider retningslinjer og forankrer våre prosesser rundt aktsomhetsvurderinger og forespørsler knyttet til Åpenhetsloven.

 • Trinn 2

  Vi kartlegger og vurderer negativ påvirkning/skade ut fra egen virksomhet, leverandørkjede og forretningsforbindelser.

 • Trinn 3

  Oppdager vi negativ påvirkning av egen drift dokumenteres dette i vårt avvikssystem, og ut ifra alvor tildeles dette til leder på rett nivå. Oppdager vi negativ påvirkning/skade av en av våre partnere eller leverandører så vil vi gå i dialog med parten og finne en måte å redusere denne påvirkningen/skaden. 

 • Trinn 4

  Vi overvåker utførte vurderinger og vil gjenta analyser når nye kriterier blir aktuelle.

 • Trinn 5

  Resultatet av våre vurderinger blir publisert internt og på bilia.no tilgjengelig for alle. 

 • Trinn 6

  Vi vil sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretning, erstatning og klageordninger der det er påkrevd.

Vi benytter Ignite Procurement

Med et stort antall leverandører, er vi avhengige av et godt system for å holde oversikt og rapportere. Vi benytter Ignite Procurement i dette arbeidet for å ha alle svar og data i ett og samme system.

Risiko for bilbransjen og Bilia

Enhver større virksomhet med mange leverandører er utsatt for risiko. Her er noen av de største risikofaktorene for Bilia og bilbransjen som helhet.

Risiko knyttet til bilproduksjon

Bilia er ikke direkte involvert i bilproduksjon, men som en bilforhandler og importør, er vi eksponert for risiko knyttet til noen av våre største leverandører. Bilproduksjon involverer en global leverandørkjede, som skaper utfordringer med å identifisere og håndtere risiko på en effektiv måte. En gjennomsnittlig bil består av omtrent 30 000 deler, og leverandørkjedene er omfattende med titusenvis av leverandører. Dette gjør det vanskelig å nøye følge opp hele leverandørkjeden. Denne organiseringen skaper utfordringer når det gjelder å ha tilstrekkelig kunnskap om og oppfølging av leverandører. Dette er en stor utfordring for hele bransjen.

Noen kritiske råvarer for bilproduksjon kan kun skaffes fra noen få geografiske områder. Disse områdene kan være preget av korrupsjon, konflikter, svake rettssystemer og manglende håndhevelse av arbeidslovgivning. Mange av de mest alvorlige risikoene i bilindustrien oppstår i forbindelse med råvareleddet og under selve produksjonen i land med færre rettigheter for arbeidere. Bilias evne til å påvirke disse områdene er begrenset, men vi bruker vår innflytelse mot importørene og produsentene av bilmerkene.

Risiko knyttet til verksted

Verkstedbransjen er generelt ikke utsatt for stor risiko i Norge. Imidlertid har det historisk sett vært useriøse aktører innen bilpleie, og Bilia kan i noen tilfeller benytte eksterne parter for klargjøring av biler, noe som eksponerer oss for en risiko. Bilia krever ryddige ansettelsesforhold, arbeidsforhold og lønn innenfor krav.

Har du spørsmål til oss?
Send inn spørsmål